Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO).

 1. Administratorem podanych danych jest Gabinet Ginekologiczno-położniczy HARMONIA ZDROWIA I URODY z siedzibą w Krakowie (30-512) przy ul. Długosza 12, (dalej „Gabinet Harmonia”). Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności zaś stworzone są pełne gwarancje ochrony danych osobowych wymagane prawem. W Gabinecie Harmonia powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres: rejestracja@gabinetharmonia.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Gabinet Harmonia w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1) objęcia opieką zdrowotną i zapewnienia możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a także w celach rezerwacji, potwierdzania i odwoływania usług medycznych, informowania Pani/Pana o zarezerwowanych terminach, o wynikach lub innych sprawach związanych z udzielanymi lub planowanymi świadczeniami zdrowotnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w związku z art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) (dalej: „RODO”);
  2) weryfikacji Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego oraz prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO i art. 24 ust. 1 i n. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta (Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524);
  3) Przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i 3 jest niezbędne dla realizacji przez Gabinet Harmonia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane :
  1) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 – przez okres wymagany przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez 20 lat, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2, 3 i 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  2) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 i – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
 6. Podanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, obowiązek podania danych wynika ze wskazanych tam przepisów prawa. Niepodanie przez Panią/Pana danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

Osoba odpowiedzialna za RODO: dr Krystyna Klimczyk